او از خدمتگزاران امام حسین (ع) بود.
امام حسین (ع) هنگامیكه در مكه بود نامه هایى را كه به روساى قبائل بصره نوشته بود، به وسیله سلیمان فرستاد. اما یكى از آن ها خیانت نموده سلیمان را به نزد عبیدالله بن زیاد (زمانى كه هنوز به سوى كوفه حركت نكرده بود) برد.
عبیدالله تا نامه حضرت به روساى قبایل را خواند، دستور داد سلیمان را گردن بزنند.
او یكى از شهداى نهضت حسینى در بصره است .
موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,