درتاریخ وروایات فقط نام اوذکرشده است.

  


موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,