درتاریخ وروایات فقط نام اوذکرشده است.موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,