از بزرگان شیعه و از یاران على (ع) بود.
امیه و جندب قبل از شروع جنگ خود را به سپاه حسین (ع) رساندند.
آن دو روز عاشورا و در آغاز جنگ به شهادت رسیدندموضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,