درتاریخ وروایات فقط نام اوذکرشده است.


موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,