از قبیله بنى همدان هست.
زیاد محضر پیامبر (ص) را درك كرده است . او مردى شب زنده دار و پرهیز كار بود.
سلمه جد حبشى از اصحاب رسول خدا بوده است .موضوع :
اسامی شهداءکربلا بازندگی نامه ومحل شهادت ,