ازحضرت امام سجاد(ع)نقل شده که:چون عمویم عباس شب عاشورارامهلت گرفت پدرام حسین اصحاب خودرانزدیک غروب آفتاب به حضورپذیرفت وپس ازحمدثنابه آنان گفت: ازحضرت امام سجاد(ع)نقل شده که:چون عمویم عباس شب عاشورارامهلت گرفت پدرام حسین اصحاب خودرانزدیک غروب آفتاب به حضورپذیرفت وپس ازحمدثنابه آنان گفت:
من اصحابی بهتروباوفاترازاصحاب خودندیدام،وخاندانی نیکوسیرت ومهربان به پای خانواده خویش سراغ ندارم خداوندبه شماپاداش نیک مرحمت فرماید.
فردابه یقین کارمابااینان به جنگ می انجامد.من بیعت ام راازشمابرداشتم تاشماازتاریکی شب استفاده نموده وهرکدام دست یکی ازمردان خاندان مرابه دست گیریدوبه سوی شهروروستای خودروانه شوید،زیراآنان هدفی جزمن ندارند...موضوع :
امام حسین (ع) درمسیرشهادت ,